Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 30ής Σεπτεμβρίου 2016

5 Οκτωβρίου 2016

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 0,5 δισεκ. ευρώ αντανακλά τριμηνιαίες αναπροσαρμογές, καθώς και την πώληση χρυσού, ύψους 12 εκατ. ευρώ, από μία εθνική κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος για τον σκοπό της παραγωγής αναμνηστικού κέρματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 5,4 δισεκ. ευρώ σε 279,4 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενέργησαν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος κατά την υπό εξέταση περίοδο.

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
29 Σεπτεμβρίου 2016 Αντιστρεπτέες πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών 290 εκατ. δολάρια ΗΠΑ 6.348 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι παραπάνω πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 2 δισεκ. ευρώ σε 329,3 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 4 δισεκ. ευρώ σε 1.096,3 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 15,6 δισεκ. ευρώ σε 155,4 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 8,7 δισεκ. ευρώ σε 154,5 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 43,2 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 38,7 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Εντός της εβδομάδας έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.2 του ενεργητικού) ύψους 7,7 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 4,6 δισεκ. ευρώ. Επιπλέον, αποπληρώθηκε πριν από τη λήξη πόσο 11 δισεκ. ευρώ που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΣΠΜΑ-1), συμπεριλαμβανομένου εθελούσιου ποσού 9,4 δισεκ. ευρώ. Επίσης, διακανονίστηκε η δεύτερη δημοπρασία στο πλαίσιο της δεύτερης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΣΠΜΑ-ΙΙ) ύψους 45,3 δισεκ. ευρώ, διάρκειας 1.463 ημερών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (έναντι 0,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 398 δισεκ. ευρώ (έναντι 362,8 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 14,5 δισεκ. ευρώ σε 1.434,8 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 Διαφορά σε σχέση με τις 23 Σεπτεμβρίου 2016 – Αγορές Διαφορά σε σχέση με τις 23 Σεπτεμβρίου 2016 – Εξοφλήσεις Διαφορά σε σχέση με τις 23 Σεπτεμβρίου 2016 – Προσαρμογές τέλους τριμήνου
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 15,6 δισεκ. ευρώ - - -0,0 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 7,3 δισεκ. ευρώ - - +0,0 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 194,3 δισεκ. ευρώ +1,0 δισεκ. ευρώ - -0,6 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων 20,7 δισεκ. ευρώ +0,6 δισεκ. ευρώ -0,2 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του επιχειρηματικού τομέα 29,7 δισεκ. ευρώ +1,9 δισεκ. ευρώ - -0,1 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα 1.061,2 δισεκ. ευρώ +15,6 δισεκ. ευρώ - -4,1 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 106 δισεκ. ευρώ - - +0,3 δισεκ. ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 4,6 δισεκ. ευρώ σε 759,8 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής σε κάθε στοιχείο της λογιστικής κατάστασης στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη «Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 1.185,915 ευρώ ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

Δολάρια ΗΠΑ: 1,1161 προς 1 ευρώ

Γιεν Ιαπωνίας: 113,09 προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,2503 ευρώ ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 412.633 −12 −498
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 315.195 2.642 −1.973
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 77.840 1.083 −501
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 237.354 1.558 −1.472
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 33.904 4.506 −211
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.572 1.829 −14
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 19.572 1.829 −14
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 552.557 26.581 0
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 38.740 −4.438 0
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 513.797 31.071 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 20 −52 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 83.405 −6.552 1
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 1.764.071 17.273 −4.776
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 1.434.785 18.968 −4.484
  7.2 Λοιποί τίτλοι 329.286 −1.695 −292
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 26.439 0 −38
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 230.369 4.748 3.238
Σύνολο ενεργητικού 3.438.145 51.014 −4.271
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.096.255 4.044 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.157.891 30.695 0
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 759.817 −4.578 0
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 398.016 35.226 0
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 58 47 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 3.804 −56 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 260.956 −12.599 0
  5.1 Γενική κυβέρνηση 155.392 −15.620 0
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 105.564 3.021 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 122.847 29.427 −4
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.789 −95 −25
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 8.756 −10 4
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 8.756 −10 4
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 58.132 0 −354
10 Λοιπές υποχρεώσεις 207.335 −391 −1.515
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 418.546 0 −2.377
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 100.835 0 0
Σύνολο παθητικού 3.438.145 51.014 −4.271
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου