SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 30. september 2016

5. oktober 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 30. september 2016, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 0,5 mia. euro som følge af kvartalsvise revalueringer og en centralbank i Eurosystemets guldsalg (til en værdi af 12 mio. euro) med henblik på at producere en erindringsmønt.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 5,4 mia. euro til 279,4 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver samt kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbanker i Eurosystemet i den betragtede periode.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
29. september 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 290 mio. USD 6.348 mio.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 2 mia. euro til 329,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4 mia. euro til 1.096,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 15,6 mia. euro til 155,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 8,7 mia. euro til 154,5 mia. euro. Onsdag den 28. september 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 43,2 mia. euro, og en ny på 38,7 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 7,7 mia. euro, og en ny på 4,6 mia. euro blev afviklet. Desuden blev 11 mia. euro, som var tilført under den første serie af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-I) – herunder et frivilligt beløb på 9,4 mia. euro – tilbagebetalt før udløb. Ydermere afvikledes den anden auktion i den anden serie af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-II) på 45,3 mia. med en løbetid på 1.463 dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 398 mia. euro (mod 362,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 14,5 mia. euro til 1.434,8 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 30. september 2016 Ændring i forhold til 23. september 2016 – opkøb Ændring i forhold til 23. september 2016 – indfrielser Ændring i forhold til 23. september 2016 – reguleringer ultimo kvartalet
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 15,6 mia. euro - - -0,0 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,3 mia. euro - - +0,0 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 194,3 mia. euro +1,0 mia. euro - -0,6 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 20,7 mia. euro +0,6 mia. euro -0,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 29,7 mia. euro +1,9 mia. euro - -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.061,2 mia. euro +15,6 mia. euro - -4,1 mia. euro
Securities Markets Programme 106 mia. euro - - +0,3 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4,6 mia. euro til 759,8 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 30. september 2016 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 1.185,915 pr. fine oz.

USD: 1,1161 pr. EUR

JPY: 113,09 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,2503 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 412.633 −12 −498
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 315.195 2.642 −1.973
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.840 1.083 −501
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 237.354 1.558 −1.472
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.904 4.506 −211
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.572 1.829 −14
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.572 1.829 −14
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 552.557 26.581 0
  5.1 Primære markedsoperationer 38.740 −4.438 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 513.797 31.071 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 20 −52 0
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 83.405 −6.552 1
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.764.071 17.273 −4.776
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.434.785 18.968 −4.484
  7.2 Andre værdipapirer 329.286 −1.695 −292
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.439 0 −38
9 Andre aktiver 230.369 4.748 3.238
Aktiver i alt 3.438.145 51.014 −4.271
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Seddelomløb 1.096.255 4.044 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.157.891 30.695 0
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 759.817 −4.578 0
  2.2 Indlånsfacilitet 398.016 35.226 0
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 58 47 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.804 −56 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 260.956 −12.599 0
  5.1 Offentlig forvaltning og service 155.392 −15.620 0
  5.2 Andre forpligtelser 105.564 3.021 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 122.847 29.427 −4
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.789 −95 −25
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.756 −10 4
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.756 −10 4
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.132 0 −354
10 Andre forpligtelser 207.335 −391 −1.515
11 Revalueringskonti 418.546 0 −2.377
12 Kapital og reserver 100.835 0 0
Passiver i alt 3.438.145 51.014 −4.271