Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 30 септември 2016 г.

5 октомври 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 30 септември 2016 г., намалението с 0,5 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отразява корекции вследствие на извършена тримесечна преоценка, както и продажбата на злато в размер на 12 млн. евро от една национална централна банка от Евросистемата с цел произвеждане на възпоменателна монета.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 5,4 млрд. евро до 279,4 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
29 септември 2016 г. 7-дневни обратни транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари 290 млн. щатски долара 6348 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2 млрд. евро до 329,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 4 млрд. евро до 1096,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 15,6 млрд. евро до 155,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 8,7 млрд. евро до 154,5 млрд. евро. На 28 септември 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 43,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 38,7 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 7,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 4,6 млрд. евро. Освен това 11 млрд. евро, предоставени в рамките на първата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР-I), включително доброволно изплатени 9,4 млрд. евро, бяха изплатени преди падеж. Също така беше извършено плащането по втората тръжна процедура от втората поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР-II) на стойност 45,3 млрд. евро с матуритет 1463 дни.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 398 млрд. евро (при 362,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 14,5 млрд. евро до 1434,8 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 30 септември 2016 г. Разлика спрямо 23 септември 2016 г. – покупки Разлика спрямо 23 септември 2016 г. – изплащания Разлика спрямо 23 септември 2016 г. – корекции в края на тримесечието
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 15,6 млрд. евро - - -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,3 млрд. евро - - +0,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 194,3 млрд. евро +1,0 млрд. евро - -0,6 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 20,7 млрд. евро +0,6 млрд. евро -0,2 млрд. евро -
Програма за закупуване от корпоративния сектор 29,7 млрд. евро +1,9 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване от публичния сектор 1061,2 млрд. евро +15,6 млрд. евро - -4,1 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 106 млрд. евро - - +0,3 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 4,6 млрд. евро до 759,8 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, чуждестранната валута, наличностите от ценни книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният ефект от преоценката върху всяка статия от баланса към 30 септември 2016 г. е представен в допълнителна колона „Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато – 1185,915 евро за унция чисто злато

Щатски долар – 1,1161 за 1 евро

Японска йена – 113,09 за 1 евро

Специални права на тираж – 1,2503 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Злато и вземания в злато 412 633 −12 −498
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 315 195 2 642 −1 973
  2.1 Вземания от МВФ 77 840 1 083 −501
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 237 354 1 558 −1 472
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 904 4 506 −211
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 19 572 1 829 −14
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 572 1 829 −14
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 552 557 26 581 0
  5.1 Основни операции по рефинансиране 38 740 −4 438 0
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 513 797 31 071 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 20 −52 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 83 405 −6 552 1
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 764 071 17 273 −4 776
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 434 785 18 968 −4 484
  7.2 Други ценни книжа 329 286 −1 695 −292
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 439 0 −38
9 Други активи 230 369 4 748 3 238
Общо активи 3 438 145 51 014 −4 271
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 096 255 4 044 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 157 891 30 695 0
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 759 817 −4 578 0
  2.2 Депозитно улеснение 398 016 35 226 0
  2.3 Срочни депозити 0 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 58 47 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 3 804 −56 0
4 Емитирани дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 260 956 −12 599 0
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 155 392 −15 620 0
  5.2 Други задължения 105 564 3 021 0
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 122 847 29 427 −4
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 789 −95 −25
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 756 −10 4
  8.1 Депозити, салда и други задължения 8 756 −10 4
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 132 0 −354
10 Други задължения 207 335 −391 −1 515
11 Сметки за преоценка 418 546 0 −2 377
12 Капитал и резерви 100 835 0 0
Общо пасиви 3 438 145 51 014 −4 271