Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 23 september 2016

27 september 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 23 september 2016 ökade guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) med 1 miljon EUR beroende på köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 2 miljarder EUR till 274 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
22 september 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD - 290 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 331,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,1 miljarder EUR till 1 092,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 13,8 miljarder EUR till 171 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 4,6 miljarder EUR till 163,2 miljarder EUR. Onsdagen den 21 september 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 41,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 43,2 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 362,8 miljarder EUR (jämfört med 365,7 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 18,1 miljarder EUR till 1 420,3 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 23 september 2016 Förändring jämfört med den 16 september 2016 – Köp Förändring jämfört med den 16 september 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 15,6 miljarder EUR - -0,4 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,3 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 193,9 miljarder EUR +1,0 miljard EUR -0,1 miljard EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 20,3 miljarder EUR +0,2 miljarder EUR -0,3 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 27,9 miljarder EUR +2,3 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 049,7 miljarder EUR +15,4 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 105,7 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3,5 miljarder EUR till 764,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 413.142 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 314.526 2.268
  2.1 Fordringar på IMF 77.258 −39
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 237.269 2.307
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 29.609 −262
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.757 770
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.757 770
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 525.976 1.624
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 43.178 1.597
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 482.726 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 72 27
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 89.957 −3.973
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.751.574 16.742
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.420.301 18.144
  7.2 Andra värdepapper 331.273 −1.402
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.477 0
9 Övriga tillgångar 222.383 1.860
Summa tillgångar 3.391.402 19.029
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.092.210 −2.121
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.127.196 −6.412
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 764.395 −3.474
  2.2 Inlåningsfacilitet 362.790 −2.902
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 11 −36
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.860 −10
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 273.555 14.697
  5.1 Offentliga sektorn 171.011 13.755
  5.2 Övriga skulder 102.543 942
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 93.424 9.420
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.908 −118
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.762 110
  8.1 Inlåning och övriga skulder 8.762 110
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.486 0
10 Övriga skulder 209.242 3.462
11 Värderegleringskonton 420.923 0
12 Eget kapital 100.835 0
Summa skulder 3.391.402 19.029

Kontakt för media