Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 23. septembra 2016

27. september 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. septembra 2016, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR zaradi nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 2 milijardi EUR na 274 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
22. september 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 290 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,4 milijarde EUR na 331,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,1 milijarde EUR na 1.092,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 13,8 milijarde EUR na 171 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 4,6 milijarde EUR na 163,2 milijarde EUR. V sredo, 21. septembra 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 41,6 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 43,2 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 362,8 milijarde EUR (v primerjavi s 365,7 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 18,1 milijarde EUR na 1.420,3 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 23. septembra 2016 Razlika od 16. septembra 2016 – kupljeno Razlika od 16. septembra 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 15,6 milijarde EUR - –0,4 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,3 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 193,9 milijarde EUR +1,0 milijarda EUR –0,1 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 20,3 milijarde EUR +0,2 milijarde EUR –0,3 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 27,9 milijarde EUR +2,3 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.049,7 milijarde EUR +15,4 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 105,7 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 3,5 milijarde EUR na 764,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 413.142 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 314.526 2.268
  2.1 Terjatve do MDS 77.258 −39
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 237.269 2.307
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 29.609 −262
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.757 770
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.757 770
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 525.976 1.624
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 43.178 1.597
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 482.726 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 72 27
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 89.957 −3.973
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.751.574 16.742
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.420.301 18.144
  7.2 Drugi vrednostni papirji 331.273 −1.402
8 Javni dolg v eurih 26.477 0
9 Druga sredstva 222.383 1.860
Skupaj sredstva 3.391.402 19.029
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.092.210 −2.121
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.127.196 −6.412
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 764.395 −3.474
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 362.790 −2.902
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 11 −36
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 3.860 −10
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 273.555 14.697
  5.1 Sektor država 171.011 13.755
  5.2 Druge obveznosti 102.543 942
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 93.424 9.420
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.908 −118
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.762 110
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 8.762 110
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.486 0
10 Druge obveznosti 209.242 3.462
11 Računi prevrednotenja 420.923 0
12 Kapital in rezerve 100.835 0
Skupaj obveznosti 3.391.402 19.029

Stiki za medije