Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 23. septembru 2016

27. septembra 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 23. septembra 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z národných centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 2 mld. EUR na 274 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
22. septembra 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 290 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,4 mld. EUR na 331,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,1 mld. EUR na 1 092,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 13,8 mld. EUR na 171 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 4,6 mld. EUR na 163,2 mld. EUR. V stredu 21. septembra 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 41,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 43,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 362,8 mld. EUR (v porovnaní s 365,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 18,1 mld. EUR na 1 420,3 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 23. septembru 2016 Zmena oproti 16. septembru 2016: nákup Zmena oproti 16. septembru 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 15,6 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 193,9 mld. EUR +1,0 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 20,3 mld. EUR +0,2 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 27,9 mld. EUR +2,3 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 049,7 mld. EUR +15,4 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 105,7 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 3,5 mld. EUR na 764,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 413 142 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 314 526 2 268
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 258 −39
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 237 269 2 307
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 29 609 −262
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 757 770
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 757 770
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 525 976 1 624
  5.1 Hlavné refinančné operácie 43 178 1 597
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 482 726 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 72 27
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 89 957 −3 973
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 751 574 16 742
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 420 301 18 144
  7.2 Ostatné cenné papiere 331 273 −1 402
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 477 0
9 Ostatné aktíva 222 383 1 860
Aktíva spolu 3 391 402 19 029
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 092 210 −2 121
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 127 196 −6 412
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 764 395 −3 474
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 362 790 −2 902
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 11 −36
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 860 −10
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 273 555 14 697
  5.1 Verejná správa 171 011 13 755
  5.2 Ostatné záväzky 102 543 942
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 93 424 9 420
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 908 −118
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 762 110
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 762 110
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 486 0
10 Ostatné pasíva 209 242 3 462
11 Účty precenenia 420 923 0
12 Základné imanie a rezervy 100 835 0
Pasíva spolu 3 391 402 19 029

Kontakt pre médiá