Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 września 2016 roku

27 września 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 23.09.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zwiększył się o 1 mln EUR w wyniku zakupu złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 2 mld EUR, do 274 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
22.09.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 290 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,4 mld EUR, do 331,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,1 mld EUR, do 1092,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 13,8 mld EUR, do 171 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 4,6 mld EUR, do 163,2 mld EUR. W środę 21.09.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 41,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 43,2 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 362,8 mld EUR (wobec 365,7 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 18,1 mld EUR, do 1420,3 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 23.09.2016 Różnica wobec 16.09.2016 – zakup Różnica wobec 16.09.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 15,6 mld EUR -0,4 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,3 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 193,9 mld EUR +1,0 mld EUR -0,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 20,3 mld EUR +0,2 mld EUR -0,3 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 27,9 mld EUR +2,3 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1049,7 mld EUR +15,4 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 105,7 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 3,5 mld EUR, do 764,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 413.142 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 314.526 2.268
  2.1 Należności od MFW 77.258 −39
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 237.269 2.307
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 29.609 −262
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.757 770
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.757 770
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 525.976 1.624
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 43.178 1.597
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 482.726 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 72 27
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 89.957 −3.973
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.751.574 16.742
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.420.301 18.144
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 331.273 −1.402
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.477 0
9 Pozostałe aktywa 222.383 1.860
Aktywa razem 3.391.402 19.029
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.092.210 −2.121
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.127.196 −6.412
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 764.395 −3.474
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 362.790 −2.902
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 11 −36
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.860 −10
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 273.555 14.697
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 171.011 13.755
  5.2 Pozostałe zobowiązania 102.543 942
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 93.424 9.420
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.908 −118
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.762 110
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.762 110
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.486 0
10 Pozostałe pasywa 209.242 3.462
11 Różnice z wyceny 420.923 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.835 0
Pasywa razem 3.391.402 19.029