Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 september 2016

27 september 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 23 september 2016 steeg de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 1 miljoen ten gevolge van de aankoop van gouden munten door een nationale centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 2 miljard naar EUR 274 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
22 september 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 290 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,4 miljard naar EUR 331,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,1 miljard naar EUR 1.092,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 13,8 miljard naar EUR 171 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 4,6 miljard naar EUR 163,2 miljard. Op woensdag 21 september 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 41,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 43,2 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 362,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 365,7 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 18,1 miljard naar EUR 1.420,3 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 23 september 2016 Verschil t.o.v. 16 september 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 16 september 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 15,6 miljard - -EUR 0,4 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,3 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 193,9 miljard +EUR 1,0 miljard -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 20,3 miljard +EUR 0,2 miljard -EUR 0,3 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 27,9 miljard +EUR 2,3 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.049,7 miljard +EUR 15,4 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 105,7 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,5 miljard naar EUR 764,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 413.142 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 314.526 2.268
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.258 −39
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 237.269 2.307
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 29.609 −262
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.757 770
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.757 770
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 525.976 1.624
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 43.178 1.597
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 482.726 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 72 27
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 89.957 −3.973
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.751.574 16.742
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.420.301 18.144
  7.2 Overige waardepapieren 331.273 −1.402
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.477 0
9 Overige activa 222.383 1.860
Totaal activa 3.391.402 19.029
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.092.210 −2.121
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.127.196 −6.412
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 764.395 −3.474
  2.2 Depositofaciliteit 362.790 −2.902
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 11 −36
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.860 −10
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 273.555 14.697
  5.1 Overheid 171.011 13.755
  5.2 Overige verplichtingen 102.543 942
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.424 9.420
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.908 −118
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.762 110
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.762 110
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.486 0
10 Overige passiva 209.242 3.462
11 Herwaarderingsrekeningen 420.923 0
12 Kapitaal en reserves 100.835 0
Totaal passiva 3.391.402 19.029

Contactpersonen voor de media