Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 23. septembrī

2016. gada 27. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 23. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) palielinājās par 1 milj. euro, vienas Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 2 mljrd. euro (līdz 274 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 22. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 290 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 331.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.1 mljrd. euro (līdz 1 092.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 13.8 mljrd. euro (līdz 171 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 4.6 mljrd. euro (līdz 163.2 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 21. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 41.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 43.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 362.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 365.7 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 18.1 mljrd. euro (līdz 1 420.3 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 23. septembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 16. septembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 16. septembri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 15.6 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.3 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 193.9 mljrd. euro +1.0 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 20.3 mljrd. euro +0.2 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 27.9 mljrd. euro +2.3 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 049.7 mljrd. euro +15.4 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 105.7 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.5 mljrd. euro (līdz 764.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 413 142 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 314 526 2 268
  2.1 SVF debitoru parādi 77 258 −39
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 237 269 2 307
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 29 609 −262
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 757 770
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 757 770
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 525 976 1 624
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 43 178 1 597
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 482 726 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 72 27
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 89 957 −3 973
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 751 574 16 742
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 420 301 18 144
  7.2 Pārējie vērtspapīri 331 273 −1 402
8 Valdības parāds euro 26 477 0
9 Pārējie aktīvi 222 383 1 860
Kopā aktīvi 3 391 402 19 029
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 092 210 −2 121
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 127 196 −6 412
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 764 395 −3 474
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 362 790 −2 902
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 11 −36
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 860 −10
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 273 555 14 697
  5.1 Saistības pret valdību 171 011 13 755
  5.2 Pārējās saistības 102 543 942
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 93 424 9 420
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 908 −118
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8 762 110
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8 762 110
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 486 0
10 Pārējās saistības 209 242 3 462
11 Pārvērtēšanas konti 420 923 0
12 Kapitāls un rezerves 100 835 0
Kopā pasīvi 3 391 402 19 029

Kontaktinformācija presei