Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 23. rujna 2016.

27. rujna 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 23. rujna 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) povećalo se za 1 mil. EUR zato što je jedna središnja banka Eurosustava kupila zlatne kovanice.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 2 mlrd. EUR na 274 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
22. rujna 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 290 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,4 mlrd. EUR na 331,3 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 2,1 mlrd. EUR na 1.092,2 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 13,8 mlrd. EUR na 171 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 4,6 mlrd. EUR na 163,2 mlrd. EUR. U srijedu, 21. rujna 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 41,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 43,2 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na gotovo nula prošlog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 362,8 mlrd. EUR (u odnosu na 365,7 mlrd. EUR prošlog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 18,1 mlrd. EUR na 1.420,3 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 23. rujna 2016. Razlika u odnosu na 16. rujna 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 16. rujna 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 15,6 mlrd. EUR –0,4 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,3 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 193,9 mlrd. EUR +1,0 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 20,3 mlrd. EUR +0,2 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 27,9 mlrd. EUR +2,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.049,7 mlrd. EUR +15,4 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 105,7 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 3,5 mlrd. EUR na 764,4 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 413 142 1
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 314 526 2 268
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 258 −39
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 237 269 2 307
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 29 609 −262
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 757 770
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 757 770
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 525 976 1 624
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 43 178 1 597
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 482 726 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 72 27
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 89 957 −3 973
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 751 574 16 742
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 420 301 18 144
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 331 273 −1 402
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 477 0
9 Ostala imovina 222 383 1 860
Ukupno imovina 3 391 402 19 029
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 092 210 −2 121
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 127 196 −6 412
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 764 395 −3 474
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 362 790 −2 902
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 11 −36
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 3 860 −10
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 273 555 14 697
  5.1 Opća država 171 011 13 755
  5.2 Ostale obveze 102 543 942
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 93 424 9 420
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 908 −118
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 8 762 110
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 8 762 110
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 486 0
10 Ostale obveze 209 242 3 462
11 Računi revalorizacije 420 923 0
12 Kapital i pričuve 100 835 0
Ukupno obveze 3 391 402 19 029

Kontaktni podatci za medije