Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.9.2016

27.9.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.9.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä suureni 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 2 miljardilla eurolla 274 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
22.9.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) - 290 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,4 miljardilla eurolla 331,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,1 miljardilla eurolla 1 092,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 13,8 miljardilla eurolla 171 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 4,6 miljardilla eurolla 163,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 21.9.2016 erääntyi 41,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 43,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 362,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 365,7 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 18,1 miljardilla eurolla 1 420,3 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 23.9.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 15,6 miljardia euroa - -0,4 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,3 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 193,9 miljardia euroa +1,0 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 20,3 miljardia euroa +0,2 miljardia euroa -0,3 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 27,9 miljardia euroa +2,3 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 049,7 miljardia euroa +15,4 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 105,7 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 3,5 miljardilla eurolla 764,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 413 142 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 314 526 2 268
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 258 −39
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 237 269 2 307
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 29 609 −262
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 757 770
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 757 770
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 525 976 1 624
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 43 178 1 597
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 482 726 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 72 27
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 89 957 −3 973
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 751 574 16 742
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 420 301 18 144
  7.2 Muut arvopaperit 331 273 −1 402
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 477 0
9 Muut saamiset 222 383 1 860
Vastaavaa yhteensä 3 391 402 19 029
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 092 210 −2 121
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 127 196 −6 412
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 764 395 −3 474
  2.2 Talletusmahdollisuus 362 790 −2 902
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 11 −36
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 860 −10
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 273 555 14 697
  5.1 Julkisyhteisöt 171 011 13 755
  5.2 Muut 102 543 942
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 93 424 9 420
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 908 −118
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 762 110
  8.1 Talletukset ja muut velat 8 762 110
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 486 0
10 Muut velat 209 242 3 462
11 Arvonmuutostilit 420 923 0
12 Pääoma ja rahastot 100 835 0
Vastattavaa yhteensä 3 391 402 19 029

Yhteyshenkilöt