Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. september 2016

27. september 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 23. september 2016, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro som følge af en national centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 2 mia. euro til 274 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
22. september 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage - USD 290 mio.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,4 mia. euro til 331,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,1 mia. euro til 1.092,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 13,8 mia. euro til 171 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 4,6 mia. euro til 163,2 mia. euro. Onsdag den 21. september 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 41,6 mia. euro, og en ny på 43,2 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 362,8 mia. euro (mod 365,7 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 18,1 mia. euro til 1.420,3 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 23.  september 2016 Ændring i forhold til 16. september 2016 – opkøb Ændring i forhold til 16.  september 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 15,6 mia. euro - -0,4 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,3 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 193,9 mia. euro +1,0 mia. euro -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 20,3 mia. euro +0,2 mia. euro -0,3 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 27,9 mia. euro +2,3 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.049,7 mia. euro +15,4 mia. euro -
Securities Markets Programme 105,7 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3,5 mia. euro til 764,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 413.142 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 314.526 2.268
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.258 −39
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 237.269 2.307
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 29.609 −262
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.757 770
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.757 770
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 525.976 1.624
  5.1 Primære markedsoperationer 43.178 1.597
  5.2 Langfristede markedsoperationer 482.726 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 72 27
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 89.957 −3.973
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.751.574 16.742
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.420.301 18.144
  7.2 Andre værdipapirer 331.273 −1.402
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.477 0
9 Andre aktiver 222.383 1.860
Aktiver i alt 3.391.402 19.029
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.092.210 −2.121
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.127.196 −6.412
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 764.395 −3.474
  2.2 Indlånsfacilitet 362.790 −2.902
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 11 −36
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.860 −10
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 273.555 14.697
  5.1 Offentlig forvaltning og service 171.011 13.755
  5.2 Andre forpligtelser 102.543 942
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 93.424 9.420
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.908 −118
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.762 110
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.762 110
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.486 0
10 Andre forpligtelser 209.242 3.462
11 Revalueringskonti 420.923 0
12 Kapital og reserver 100.835 0
Passiver i alt 3.391.402 19.029

Medie- og pressehenvendelser