Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. září 2016

27. září 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 23. září 2016 vzrostl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR v důsledku nákupu zlatých mincí jednou národní centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 2 mld. EUR na 274 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
22. září 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 290 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,4 mld. EUR na 331,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,1 mld. EUR na 1 092,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 13,8 mld. EUR na 171 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 4,6 mld. EUR na 163,2 mld. EUR. Ve středu 21. září 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 41,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 43,2 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 362,8 mld. EUR (oproti 365,7 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 18,1 mld. EUR na 1 420,3 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 23. září 2016 Rozdíl v porovnání s 16. zářím 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 16. zářím 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 15,6 mld. EUR -0,4 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,3 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 193,9 mld. EUR +1,0 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 20,3 mld. EUR +0,2 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 27,9 mld. EUR +2,3 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 049,7 mld. EUR +15,4 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 105,7 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3,5 mld. EUR na 764,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 413 142 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 314 526 2 268
  2.1 Pohledávky za MMF 77 258 −39
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 237 269 2 307
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 29 609 −262
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 757 770
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 757 770
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 525 976 1 624
  5.1 Hlavní refinanční operace 43 178 1 597
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 482 726 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 72 27
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 89 957 −3 973
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 751 574 16 742
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 420 301 18 144
  7.2 Ostatní cenné papíry 331 273 −1 402
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 477 0
9 Ostatní aktiva 222 383 1 860
Aktiva celkem 3 391 402 19 029
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 092 210 −2 121
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 127 196 −6 412
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 764 395 −3 474
  2.2 Vkladová facilita 362 790 −2 902
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 11 −36
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 860 −10
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 273 555 14 697
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 171 011 13 755
  5.2 Ostatní závazky 102 543 942
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 93 424 9 420
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 908 −118
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 762 110
  8.1 Vklady a ostatní závazky 8 762 110
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 486 0
10 Ostatní pasiva 209 242 3 462
11 Účty přecenění 420 923 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 835 0
Pasiva celkem 3 391 402 19 029

Kontakty pro média