Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 23 септември 2016 г.

27 септември 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 23 септември 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва увеличение с 1 млн. евро в резултат от покупката на златни монети от една национална централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 2 млрд. евро до 274 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
22 септември 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 290 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,4 млрд. евро до 331,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 2,1 млрд. евро до 1092,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 13,8 млрд. евро до 171 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 4,6 млрд. евро до 163,2 млрд. евро. На 21 септември 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 41,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 43,2 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 362,8 млрд. евро (при 365,7 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 18,1 млрд. евро до 1420,3 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 23 септември 2016 г. Разлика спрямо 16 септември 2016 г. – покупки Разлика спрямо 16 септември 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 15,6 млрд. евро - -0,4 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,3 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 193,9 млрд. евро +1,0 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 20,3 млрд. евро +0,2 млрд. евро -0,3 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 27,9 млрд. евро +2,3 млрд. евро -
Програма за закупуване от публичния сектор 1049,7 млрд. евро +15,4 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 105,7 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 3,5 млрд. евро до 764,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 413 142 1
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 314 526 2 268
  2.1 Вземания от МВФ 77 258 −39
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 237 269 2 307
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 29 609 −262
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 17 757 770
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 757 770
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 525 976 1 624
  5.1 Основни операции по рефинансиране 43 178 1 597
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 482 726 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 72 27
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 89 957 −3 973
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 751 574 16 742
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 420 301 18 144
  7.2 Други ценни книжа 331 273 −1 402
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 477 0
9 Други активи 222 383 1 860
Общо активи 3 391 402 19 029
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 092 210 −2 121
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 127 196 −6 412
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 764 395 −3 474
  2.2 Депозитно улеснение 362 790 −2 902
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 11 −36
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 3 860 −10
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 273 555 14 697
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 171 011 13 755
  5.2 Други задължения 102 543 942
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 93 424 9 420
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 908 −118
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 762 110
  8.1 Депозити, салда и други задължения 8 762 110
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 486 0
10 Други задължения 209 242 3 462
11 Сметки за преоценка 420 923 0
12 Капитал и резерви 100 835 0
Общо пасиви 3 391 402 19 029

Данни за контакт за медиите