Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 september 2016

20 september 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 16 september 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 272 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
15 september 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 5 miljoner USD -

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 3,5 miljarder EUR till 332,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 1 094,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 28,7 miljarder EUR till 157,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 20 miljarder EUR till 158,6 miljarder EUR. Onsdagen den 14 september 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 41,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 41,6 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (oförändrad från föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 365,7 miljarder EUR (jämfört med 385,9 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 17 miljarder EUR till 1 402,2 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 16 september 2016

Förändring jämfört med 9

september 2016 – Köp

Förändring jämfört med

9 september 2016 – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer 16,0 miljarder EUR - -0,4 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,3 miljarder EUR - -0,2 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 193,0 miljarder EUR +1,6 miljarder EUR -0,1 miljard EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 20,3 miljarder EUR +0,2 miljarder EUR -0,0 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 25,6 miljarder EUR +2,7 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 034,3 miljarder EUR +16,0 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 105,7 miljarder EUR - -2,7 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 9,7 miljarder EUR till 767,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 413.142 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 312.259 657
  2.1 Fordringar på IMF 77.297 −8
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 234.962 666
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 29.871 −548
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.987 −216
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.987 −216
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 524.352 −151
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 41.581 −197
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 482.726 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 45 45
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 93.930 −845
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.734.832 13.457
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.402.157 16.979
  7.2 Andra värdepapper 332.675 −3.522
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.477 0
9 Övriga tillgångar 220.523 1.276
Summa tillgångar 3.372.373 13.631
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.094.331 −1.219
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.133.608 −29.827
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 767.870 −9.669
  2.2 Inlåningsfacilitet 365.691 −20.175
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 47 17
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.870 −39
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 258.857 31.077
  5.1 Offentliga sektorn 157.257 28.684
  5.2 Övriga skulder 101.601 2.393
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 84.005 11.387
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.025 −30
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.653 452
  8.1 Inlåning och övriga skulder 8.653 452
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.486 0
10 Övriga skulder 205.779 1.830
11 Värderegleringskonton 420.923 0
12 Eget kapital 100.835 0
Summa skulder 3.372.373 13.631

Kontakt för media