Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. septembra 2016

20. september 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. septembra 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 272 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
15. september 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 5 mio USD -

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 3,5 milijarde EUR na 332,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,2 milijarde EUR na 1.094,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 28,7 milijarde EUR na 157,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 20 milijard EUR na 158,6 milijarde EUR. V sredo, 14. septembra 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 41,8 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 41,6 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (podobno kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 365,7 milijarde EUR (v primerjavi s 385,9 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 17 milijard EUR na 1.402,2 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 16. septembra 2016

Razlika od

9. septembra 2016 – kupljeno

Razlika od

9. septembra 2016 – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic 16,0 milijarde EUR - –0,4 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,3 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 193,0 milijarde EUR +1,6 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 20,3 milijarde EUR +0,2 milijarde EUR –0,0 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 25,6 milijarde EUR +2,7 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.034,3 milijarde EUR +16,0 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 105,7 milijarde EUR - –2,7 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 9,7 milijarde EUR na 767,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 413.142 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 312.259 657
  2.1 Terjatve do MDS 77.297 −8
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 234.962 666
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 29.871 −548
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.987 −216
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.987 −216
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 524.352 −151
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 41.581 −197
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 482.726 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 45 45
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 93.930 −845
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.734.832 13.457
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.402.157 16.979
  7.2 Drugi vrednostni papirji 332.675 −3.522
8 Javni dolg v eurih 26.477 0
9 Druga sredstva 220.523 1.276
Skupaj sredstva 3.372.373 13.631
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.094.331 −1.219
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.133.608 −29.827
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 767.870 −9.669
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 365.691 −20.175
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 47 17
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 3.870 −39
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 258.857 31.077
  5.1 Sektor država 157.257 28.684
  5.2 Druge obveznosti 101.601 2.393
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 84.005 11.387
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.025 −30
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.653 452
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 8.653 452
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.486 0
10 Druge obveznosti 205.779 1.830
11 Računi prevrednotenja 420.923 0
12 Kapital in rezerve 100.835 0
Skupaj obveznosti 3.372.373 13.631

Stiki za medije