Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. septembru 2016

20. septembra 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 16. septembra 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,3 mld. EUR na 272 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
15. septembra 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 5 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 3,5 mld. EUR na 332,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,2 mld. EUR na 1 094,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 28,7 mld. EUR na 157,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 20 mld. EUR na 158,6 mld. EUR. V stredu 14. septembra 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 41,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 41,6 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (rovnako ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 365,7 mld. EUR (v porovnaní s 385,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 17 mld. EUR na 1 402,2 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 16. septembru 2016

Zmena oproti

9. septembru 2016: nákup

Zmena oproti

9. septembru 2016: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1 16,0 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,3 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 193,0 mld. EUR +1,6 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 20,3 mld. EUR +0,2 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 25,6 mld. EUR +2,7 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 034,3 mld. EUR +16,0 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 105,7 mld. EUR -2,7 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 9,7 mld. EUR na 767,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 413 142 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 312 259 657
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 297 −8
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 234 962 666
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 29 871 −548
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 987 −216
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 987 −216
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 524 352 −151
  5.1 Hlavné refinančné operácie 41 581 −197
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 482 726 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 45 45
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 93 930 −845
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 734 832 13 457
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 402 157 16 979
  7.2 Ostatné cenné papiere 332 675 −3 522
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 477 0
9 Ostatné aktíva 220 523 1 276
Aktíva spolu 3 372 373 13 631
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 094 331 −1 219
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 133 608 −29 827
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 767 870 −9 669
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 365 691 −20 175
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 47 17
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 870 −39
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 258 857 31 077
  5.1 Verejná správa 157 257 28 684
  5.2 Ostatné záväzky 101 601 2 393
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 84 005 11 387
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 025 −30
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 653 452
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 653 452
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 486 0
10 Ostatné pasíva 205 779 1 830
11 Účty precenenia 420 923 0
12 Základné imanie a rezervy 100 835 0
Pasíva spolu 3 372 373 13 631

Kontakt pre médiá