Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 września 2016 roku

20 września 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 16.09.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld EUR, do 272 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
15.09.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 5 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 3,5 mld EUR, do 332,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,2 mld EUR, do 1094,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 28,7 mld EUR, do 157,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 20 mld EUR, do 158,6 mld EUR. W środę 14.09.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 41,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 41,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (tak jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 365,7 mld EUR (wobec 385,9 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 17 mld EUR, do 1402,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 16.09.2016

Różnica wobec

9.09.2016 – zakup

Różnica wobec

9.09.2016 – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 16,0 mld EUR -0,4 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,3 mld EUR -0,2 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 193,0 mld EUR +1,6 mld EUR -0,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 20,3 mld EUR +0,2 mld EUR -0,0 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 25,6 mld EUR +2,7 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1034,3 mld EUR +16,0 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 105,7 mld EUR -2,7 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 9,7 mld EUR, do 767,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 413.142 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 312.259 657
  2.1 Należności od MFW 77.297 −8
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 234.962 666
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 29.871 −548
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.987 −216
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.987 −216
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 524.352 −151
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 41.581 −197
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 482.726 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 45 45
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 93.930 −845
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.734.832 13.457
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.402.157 16.979
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 332.675 −3.522
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.477 0
9 Pozostałe aktywa 220.523 1.276
Aktywa razem 3.372.373 13.631
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.094.331 −1.219
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.133.608 −29.827
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 767.870 −9.669
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 365.691 −20.175
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 47 17
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.870 −39
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 258.857 31.077
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 157.257 28.684
  5.2 Pozostałe zobowiązania 101.601 2.393
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 84.005 11.387
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.025 −30
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.653 452
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.653 452
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.486 0
10 Pozostałe pasywa 205.779 1.830
11 Różnice z wyceny 420.923 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.835 0
Pasywa razem 3.372.373 13.631

Kontakt z mediami