Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 september 2016

20 september 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 16 september 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 272 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
15 september 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 5 miljoen -

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 3,5 miljard naar EUR 332,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,2 miljard naar EUR 1.094,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 28,7 miljard naar EUR 157,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 20 miljard naar EUR 158,6 miljard. Op woensdag 14 september 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 41,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 41,6 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (net als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 365,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 385,9 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 17 miljard naar EUR 1.402,2 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 16 september 2016

Verschil ten opzichte van

9 september 2016 – Aankopen

Verschil ten opzichte van

9 september 2016 – Aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 16,0 miljard - -EUR 0,4 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,3 miljard - -EUR 0,2 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 193,0 miljard +EUR 1,6 miljard -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 20,3 miljard +EUR 0,2 miljard -EUR 0,0 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 25,6 miljard +EUR 2,7 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.034,3 miljard +EUR 16,0 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 105,7 miljard - -EUR 2,7 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 9,7 miljard naar EUR 767,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 413.142 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 312.259 657
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.297 −8
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 234.962 666
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 29.871 −548
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.987 −216
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.987 −216
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 524.352 −151
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 41.581 −197
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 482.726 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 45 45
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 93.930 −845
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.734.832 13.457
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.402.157 16.979
  7.2 Overige waardepapieren 332.675 −3.522
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.477 0
9 Overige activa 220.523 1.276
Totaal activa 3.372.373 13.631
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.094.331 −1.219
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.133.608 −29.827
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 767.870 −9.669
  2.2 Depositofaciliteit 365.691 −20.175
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 47 17
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.870 −39
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 258.857 31.077
  5.1 Overheid 157.257 28.684
  5.2 Overige verplichtingen 101.601 2.393
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 84.005 11.387
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.025 −30
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.653 452
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.653 452
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.486 0
10 Overige passiva 205.779 1.830
11 Herwaarderingsrekeningen 420.923 0
12 Kapitaal en reserves 100.835 0
Totaal passiva 3.372.373 13.631

Contactpersonen voor de media