Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 16. septembrī

2016. gada 20. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 16. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 272 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 15. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 5 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 3.5 mljrd. euro (līdz 332.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 1 094.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 28.7 mljrd. euro (līdz 157.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 20 mljrd. euro (līdz 158.6 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 14. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 41.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 41.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 365.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 385.9 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 17 mljrd. euro (līdz 1 402.2 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 16. septembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 9. septembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 9. septembri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 16.0 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.3 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 193.0 mljrd. euro +1.6 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 20.3 mljrd. euro +0.2 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 25.6 mljrd. euro +2.7 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 034.3 mljrd. euro +16.0 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 105.7 mljrd. euro –2.7 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 9.7 mljrd. euro (līdz 767.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 413 142 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 312 259 657
  2.1 SVF debitoru parādi 77 297 −8
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 234 962 666
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 29 871 −548
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 987 −216
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 987 −216
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 524 352 −151
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 41 581 −197
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 482 726 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 45 45
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 93 930 −845
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 734 832 13 457
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 402 157 16 979
  7.2 Pārējie vērtspapīri 332 675 −3 522
8 Valdības parāds euro 26 477 0
9 Pārējie aktīvi 220 523 1 276
Kopā aktīvi 3 372 373 13 631
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 094 331 −1 219
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 133 608 −29 827
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 767 870 −9 669
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 365 691 −20 175
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 47 17
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 870 −39
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 258 857 31 077
  5.1 Saistības pret valdību 157 257 28 684
  5.2 Pārējās saistības 101 601 2 393
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 84 005 11 387
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 025 −30
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8 653 452
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8 653 452
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 486 0
10 Pārējās saistības 205 779 1 830
11 Pārvērtēšanas konti 420 923 0
12 Kapitāls un rezerves 100 835 0
Kopā pasīvi 3 372 373 13 631

Kontaktinformācija presei