Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 16. rujna 2016.

20. rujna 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 16. rujna 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,3 mlrd. EUR na 272 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
15. rujna 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 5 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 3,5 mlrd. EUR na 332,7 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,2 mlrd. EUR na 1.094,3 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 28,7 mlrd. EUR na 157,3 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 20 mlrd. EUR na 158,6 mlrd. EUR. U srijedu, 14. rujna 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 41,8 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 41,6 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) bila je gotovo nula (kao i prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 365,7 mlrd. EUR (u odnosu na 385,9 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 17 mlrd. EUR na 1.402,2 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 16. rujna 2016.

Razlika u odnosu na

9. rujna 2016. – kupljeno

Razlika u odnosu na

9. rujna 2016. – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 16,0 mlrd. EUR –0,4 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,3 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 193,0 mlrd. EUR +1,6 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 20,3 mlrd. EUR +0,2 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 25,6 mlrd. EUR +2,7 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.034,3 mlrd. EUR +16,0 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 105,7 mlrd. EUR –2,7 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 9,7 mlrd. EUR na 767,9 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 413 142 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 312 259 657
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 297 −8
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 234 962 666
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 29 871 −548
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 16 987 −216
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 987 −216
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 524 352 −151
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 41 581 −197
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 482 726 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 45 45
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 93 930 −845
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 734 832 13 457
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 402 157 16 979
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 332 675 −3 522
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 477 0
9 Ostala imovina 220 523 1 276
Ukupno imovina 3 372 373 13 631
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 094 331 −1 219
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 133 608 −29 827
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 767 870 −9 669
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 365 691 −20 175
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 47 17
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 3 870 −39
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 258 857 31 077
  5.1 Opća država 157 257 28 684
  5.2 Ostale obveze 101 601 2 393
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 84 005 11 387
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 025 −30
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 8 653 452
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 8 653 452
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 486 0
10 Ostale obveze 205 779 1 830
11 Računi revalorizacije 420 923 0
12 Kapital i pričuve 100 835 0
Ukupno obveze 3 372 373 13 631

Kontaktni podatci za medije