Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.9.2016

20.9.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.9.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,3 miljardilla eurolla 272 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
15.9.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria -

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 3,5 miljardilla eurolla 332,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,2 miljardilla eurolla 1 094,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 28,7 miljardilla eurolla 157,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 20 miljardilla eurolla 158,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 14.9.2016 erääntyi 41,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 41,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 365,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 385,9 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 17 miljardilla eurolla 1 402,2 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 16.9.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 16,0 miljardia euroa - -0,4 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,3 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 193,0 miljardia euroa +1,6 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 20,3 miljardia euroa +0,2 miljardia euroa -0,0 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 25,6 miljardia euroa +2,7 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 034,3 miljardia euroa +16,0 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 105,7 miljardia euroa - -2,7 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 9,7 miljardilla eurolla 767,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 413 142 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 312 259 657
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 297 −8
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 234 962 666
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 29 871 −548
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 987 −216
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 987 −216
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 524 352 −151
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 41 581 −197
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 482 726 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 45 45
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 93 930 −845
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 734 832 13 457
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 402 157 16 979
  7.2 Muut arvopaperit 332 675 −3 522
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 477 0
9 Muut saamiset 220 523 1 276
Vastaavaa yhteensä 3 372 373 13 631
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 094 331 −1 219
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 133 608 −29 827
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 767 870 −9 669
  2.2 Talletusmahdollisuus 365 691 −20 175
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 47 17
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 870 −39
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 258 857 31 077
  5.1 Julkisyhteisöt 157 257 28 684
  5.2 Muut 101 601 2 393
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 84 005 11 387
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 025 −30
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 653 452
  8.1 Talletukset ja muut velat 8 653 452
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 486 0
10 Muut velat 205 779 1 830
11 Arvonmuutostilit 420 923 0
12 Pääoma ja rahastot 100 835 0
Vastattavaa yhteensä 3 372 373 13 631

Yhteyshenkilöt