Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 16. september 2016

20. september 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 16. september 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 272 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
15. september 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 5 mio. -

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 3,5 mia. euro til 332,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,2 mia. euro til 1.094,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 28,7 mia. euro til 157,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 20 mia. euro til 158,6 mia. euro. Onsdag den 14. september 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 41,8 mia. euro, og en ny på 41,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 365,7 mia. euro (mod 385,9 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 17 mia. euro til 1.402,2 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 16. september 2016 Ændring i forhold til 9. september 2016 – opkøb Ændring i forhold til 9. september 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 16,0 mia. euro - -0,4 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,3 mia. euro - -0,2 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 193,0 mia. euro +1,6 mia. euro -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 20,3 mia. euro +0,2 mia. euro -0,0 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 25,6 mia. euro +2,7 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.034,3 mia. euro +16,0 mia. euro -
Securities Markets Programme 105,7 mia. euro - -2,7 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 9,7 mia. euro til 767,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 413.142 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 312.259 657
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.297 −8
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 234.962 666
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 29.871 −548
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.987 −216
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.987 −216
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 524.352 −151
  5.1 Primære markedsoperationer 41.581 −197
  5.2 Langfristede markedsoperationer 482.726 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 45 45
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 93.930 −845
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.734.832 13.457
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.402.157 16.979
  7.2 Andre værdipapirer 332.675 −3.522
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.477 0
9 Andre aktiver 220.523 1.276
Aktiver i alt 3.372.373 13.631
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.094.331 −1.219
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.133.608 −29.827
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 767.870 −9.669
  2.2 Indlånsfacilitet 365.691 −20.175
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 47 17
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.870 −39
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 258.857 31.077
  5.1 Offentlig forvaltning og service 157.257 28.684
  5.2 Andre forpligtelser 101.601 2.393
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 84.005 11.387
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.025 −30
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.653 452
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.653 452
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.486 0
10 Andre forpligtelser 205.779 1.830
11 Revalueringskonti 420.923 0
12 Kapital og reserver 100.835 0
Passiver i alt 3.372.373 13.631

Medie- og pressehenvendelser