Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. září 2016

20. září 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. září 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 272 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
15. září 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 5 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 3,5 mld. EUR na 332,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,2 mld. EUR na 1 094,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 28,7 mld. EUR na 157,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 20 mld. EUR na 158,6 mld. EUR. Ve středu 14. září 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 41,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 41,6 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 365,7 mld. EUR (ve srovnání s 385,9 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 17 mld. EUR na 1 402,2 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 16. září 2016 Rozdíl v porovnání s 9. zářím 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 9. zářím 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 16,0 mld. EUR -0,4 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,3 mld. EUR -0,2 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 193,0 mld. EUR +1,6 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 20,3 mld. EUR +0,2 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 25,6 mld. EUR +2,7 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 034,3 mld. EUR +16,0 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 105,7 mld. EUR -2,7 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 9,7 mld. EUR na 767,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 413 142 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 312 259 657
  2.1 Pohledávky za MMF 77 297 −8
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 234 962 666
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 29 871 −548
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 987 −216
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 987 −216
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 524 352 −151
  5.1 Hlavní refinanční operace 41 581 −197
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 482 726 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 45 45
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 93 930 −845
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 734 832 13 457
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 402 157 16 979
  7.2 Ostatní cenné papíry 332 675 −3 522
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 477 0
9 Ostatní aktiva 220 523 1 276
Aktiva celkem 3 372 373 13 631
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 094 331 −1 219
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 133 608 −29 827
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 767 870 −9 669
  2.2 Vkladová facilita 365 691 −20 175
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 47 17
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 870 −39
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 258 857 31 077
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 157 257 28 684
  5.2 Ostatní závazky 101 601 2 393
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 84 005 11 387
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 025 −30
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 653 452
  8.1 Vklady a ostatní závazky 8 653 452
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 486 0
10 Ostatní pasiva 205 779 1 830
11 Účty přecenění 420 923 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 835 0
Pasiva celkem 3 372 373 13 631

Kontakty pro média