Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 16 септември 2016 г.

20 септември 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 16 септември 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,3 млрд. евро до 272 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
15 септември 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 5 млн. щатски долара -

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 3,5 млрд. евро до 332,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,2 млрд. евро до 1094,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 28,7 млрд. евро до 157,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 20 млрд. евро до 158,6 млрд. евро. На 14 септември 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 41,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 41,6 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (без промяна спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 365,7 млрд. евро (при 385,9 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение със 17 млрд. евро до 1402,2 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 16 септември 2016 г. Разлика спрямо 9 септември 2016 г. – покупки Разлика спрямо 9 септември 2016 г. –изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 16,0 млрд. евро - -0,4 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,3 млрд. евро - -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 193,0 млрд. евро +1,6 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 20,3 млрд. евро +0,2 млрд. евро -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 25,6 млрд. евро +2,7 млрд. евро -
Програма за закупуване от публичния сектор 1034,3 млрд. евро +16,0 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 105,7 млрд. евро - -2,7 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 9,7 млрд. евро до 767,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 413 142 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 312 259 657
  2.1 Вземания от МВФ 77 297 −8
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 234 962 666
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 29 871 −548
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 16 987 −216
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 987 −216
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 524 352 −151
  5.1 Основни операции по рефинансиране 41 581 −197
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 482 726 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 45 45
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 93 930 −845
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 734 832 13 457
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 402 157 16 979
  7.2 Други ценни книжа 332 675 −3 522
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 477 0
9 Други активи 220 523 1 276
Общо активи 3 372 373 13 631
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 094 331 −1 219
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 133 608 −29 827
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 767 870 −9 669
  2.2 Депозитно улеснение 365 691 −20 175
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 47 17
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 3 870 −39
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 258 857 31 077
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 157 257 28 684
  5.2 Други задължения 101 601 2 393
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 84 005 11 387
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 025 −30
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 653 452
  8.1 Депозити, салда и други задължения 8 653 452
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 486 0
10 Други задължения 205 779 1 830
11 Сметки за преоценка 420 923 0
12 Капитал и резерви 100 835 0
Общо пасиви 3 372 373 13 631

Данни за контакт за медиите