Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 5 augusti 2016

9 augusti 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 5 augusti 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 271,8 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
4 augusti 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,8 miljarder USD 0,6 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 2,9 miljarder EUR till 337,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,3 miljarder EUR till 1 099,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 68,1 miljarder EUR till 111,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 16 miljarder EUR till 186,3 miljarder EUR. Onsdagen den 3 augusti 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 49,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 43 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 340,7 miljarder EUR (jämfört med 331,2 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 13,5 miljarder EUR till 1 312,3 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 5 augusti 2016 Förändring jämfört med den 29 juli 2016 – Köp Förändring jämfört med den 29 juli 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 16,4 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,5 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 187,4 miljarder EUR +0,7 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 20,4 miljarder EUR +0,1 miljard EUR -0,1 miljard EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 15,0 miljarder EUR +1,8 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 957,3 miljarder EUR +12,4 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 108,4 miljarder EUR - -1,4 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 55,2 miljarder EUR till 753,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 413.141 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 308.432 873
  2.1 Fordringar på IMF 77.249 −174
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 231.183 1.048
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.896 −261
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.602 −903
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.602 −903
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 527.084 −6.535
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 42.989 −6.604
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 483.982 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 113 69
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 93.110 −895
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.649.989 10.608
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.312.349 13.542
  7.2 Andra värdepapper 337.640 −2.934
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.477 0
9 Övriga tillgångar 218.408 −1.056
Summa tillgångar 3.286.139 1.830
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.099.228 2.254
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.094.442 64.751
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 753.675 55.248
  2.2 Inlåningsfacilitet 340.750 9.505
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 17 −2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.640 −9
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 208.939 −68.089
  5.1 Offentliga sektorn 111.227 −68.129
  5.2 Övriga skulder 97.712 39
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 83.824 858
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.166 93
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.896 505
  8.1 Inlåning och övriga skulder 7.896 505
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.486 0
10 Övriga skulder 204.760 1.467
11 Värderegleringskonton 420.923 0
12 Eget kapital 100.834 0
Summa skulder 3.286.139 1.830

Kontakt för media