Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 5. avgusta 2016

9. avgust 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 5. avgusta 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 271,8 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
4. avgust 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,8 mrd USD 0,6 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2,9 milijarde EUR na 337,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,3 milijarde EUR na 1.099,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 68,1 milijarde EUR na 111,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 16 milijard EUR na 186,3 milijarde EUR. V sredo, 3. avgusta 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 49,6 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 43 milijard EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 340,7 milijarde EUR (v primerjavi s 331,2 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 13,5 milijarde EUR na 1.312,3 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 5. avgusta 2016 Razlika od 29. julija 2016 – kupljeno Razlika od 29. julija 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 16,4 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,5 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 187,4 milijarde EUR +0,7 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 20,4 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 15,0 milijarde EUR +1,8 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 957,3 milijarde EUR +12,4 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 108,4 milijarde EUR - –1,4 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 55,2 milijarde EUR na 753,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 413.141 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 308.432 873
  2.1 Terjatve do MDS 77.249 −174
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 231.183 1.048
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 32.896 −261
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.602 −903
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.602 −903
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 527.084 −6.535
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 42.989 −6.604
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 483.982 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 113 69
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 93.110 −895
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.649.989 10.608
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.312.349 13.542
  7.2 Drugi vrednostni papirji 337.640 −2.934
8 Javni dolg v eurih 26.477 0
9 Druga sredstva 218.408 −1.056
Skupaj sredstva 3.286.139 1.830
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.099.228 2.254
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.094.442 64.751
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 753.675 55.248
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 340.750 9.505
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 17 −2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 3.640 −9
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 208.939 −68.089
  5.1 Sektor država 111.227 −68.129
  5.2 Druge obveznosti 97.712 39
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 83.824 858
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.166 93
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.896 505
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 7.896 505
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.486 0
10 Druge obveznosti 204.760 1.467
11 Računi prevrednotenja 420.923 0
12 Kapital in rezerve 100.834 0
Skupaj obveznosti 3.286.139 1.830

Stiki za medije