Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 5. augustu 2016

9. augusta 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 5. augusta 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala takmer nezmenená na úrovni 271,8 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
4. augusta 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,8 mld. USD 0,6 mld. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 2,9 mld. EUR na 337,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2,3 mld. EUR na 1 099,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 68,1 mld. EUR na 111,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 16 mld. EUR na 186,3 mld. EUR. V stredu 3. augusta 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 49,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 43 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 340,7 mld. EUR (v porovnaní s 331,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 13,5 mld. EUR na 1 312,3 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 5. augustu 2016 Zmena oproti 29. júlu 2016: nákup Zmena oproti 29. júlu 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 16,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 187,4 mld. EUR +0,7 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 20,4 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 15,0 mld. EUR +1,8 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 957,3 mld. EUR +12,4 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 108,4 mld. EUR -1,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 55,2 mld. EUR na 753,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 413 141 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 308 432 873
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 249 −174
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 231 183 1 048
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 896 −261
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 602 −903
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 602 −903
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 527 084 −6 535
  5.1 Hlavné refinančné operácie 42 989 −6 604
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 483 982 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 113 69
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 93 110 −895
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 649 989 10 608
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 312 349 13 542
  7.2 Ostatné cenné papiere 337 640 −2 934
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 477 0
9 Ostatné aktíva 218 408 −1 056
Aktíva spolu 3 286 139 1 830
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 099 228 2 254
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 094 442 64 751
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 753 675 55 248
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 340 750 9 505
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 17 −2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 640 −9
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 208 939 −68 089
  5.1 Verejná správa 111 227 −68 129
  5.2 Ostatné záväzky 97 712 39
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 83 824 858
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 166 93
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 896 505
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 896 505
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 486 0
10 Ostatné pasíva 204 760 1 467
11 Účty precenenia 420 923 0
12 Základné imanie a rezervy 100 834 0
Pasíva spolu 3 286 139 1 830

Kontakt pre médiá