Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 5 sierpnia 2016 roku

9 sierpnia 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 5.08.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 271,8 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
4.08.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,8 mld USD 0,6 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2,9 mld EUR, do 337,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,3 mld EUR, do 1099,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 68,1 mld EUR, do 111,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 16 mld EUR, do 186,3 mld EUR. W środę 3.08.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 49,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 43 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 340,7 mld EUR (wobec 331,2 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 13,5 mld EUR, do 1312,3 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 5.08.2016 Różnica wobec 29.07.2016 – zakup Różnica wobec 29.07.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 16,4 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,5 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 187,4 mld EUR +0,7 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 20,4 mld EUR +0,1 mld EUR 0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 15,0 mld EUR +1,8 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 957,3 mld EUR +12,4 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 108,4 mld EUR 1,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 55,2 mld EUR, do 753,7 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 413.141 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 308.432 873
  2.1 Należności od MFW 77.249 −174
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 231.183 1.048
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.896 −261
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.602 −903
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.602 −903
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 527.084 −6.535
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 42.989 −6.604
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 483.982 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 113 69
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 93.110 −895
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.649.989 10.608
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.312.349 13.542
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 337.640 −2.934
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.477 0
9 Pozostałe aktywa 218.408 −1.056
Aktywa razem 3.286.139 1.830
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.099.228 2.254
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.094.442 64.751
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 753.675 55.248
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 340.750 9.505
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 17 −2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.640 −9
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 208.939 −68.089
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 111.227 −68.129
  5.2 Pozostałe zobowiązania 97.712 39
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 83.824 858
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.166 93
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.896 505
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.896 505
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.486 0
10 Pozostałe pasywa 204.760 1.467
11 Różnice z wyceny 420.923 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.834 0
Pasywa razem 3.286.139 1.830

Kontakt z mediami