Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 5 augustus 2016

9 augustus 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 5 augustus 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 271,8 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
4 augustus 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,8 miljard USD 0,6 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 2,9 miljard naar EUR 337,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,3 miljard naar EUR 1.099,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 68,1 miljard naar EUR 111,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 16 miljard naar EUR 186,3 miljard. Op woensdag 3 augustus 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 49,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 43 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 340,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 331,2 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 13,5 miljard naar EUR 1.312,3 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 5 augustus 2016 Verschil t.o.v. 29 juli 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 29 juli 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 16,4 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,5 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 187,4 miljard +EUR 0,7 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 20,4 miljard +EUR 0,1 miljard -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 15,0 miljard +EUR 1,8 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 957,3 miljard +EUR 12,4 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 108,4 miljard - -EUR 1,4 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 55,2 miljard naar EUR 753,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 413.141 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 308.432 873
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.249 −174
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 231.183 1.048
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.896 −261
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.602 −903
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.602 −903
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 527.084 −6.535
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 42.989 −6.604
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 483.982 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 113 69
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 93.110 −895
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.649.989 10.608
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.312.349 13.542
  7.2 Overige waardepapieren 337.640 −2.934
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.477 0
9 Overige activa 218.408 −1.056
Totaal activa 3.286.139 1.830
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.099.228 2.254
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.094.442 64.751
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 753.675 55.248
  2.2 Depositofaciliteit 340.750 9.505
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 17 −2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.640 −9
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 208.939 −68.089
  5.1 Overheid 111.227 −68.129
  5.2 Overige verplichtingen 97.712 39
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 83.824 858
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.166 93
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.896 505
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.896 505
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.486 0
10 Overige passiva 204.760 1.467
11 Herwaarderingsrekeningen 420.923 0
12 Kapitaal en reserves 100.834 0
Totaal passiva 3.286.139 1.830

Contactpersonen voor de media