Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 5. augustā

2016. gada 9. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 5. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (271.8 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 4. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.8 mljrd. euro 0.6 mljrd. euro

Šo likviditāti palielinošo darījumu Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.9 mljrd. euro (līdz 337.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.3 mljrd. euro (līdz 1 099.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 68.1 mljrd. euro (līdz 111.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 16 mljrd. euro (līdz 186.3 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 3. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 49.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 43 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 340.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 331.2 mljrd. euro ). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 13.5 mljrd. euro (līdz 1 312.3 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 5. augustā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 29. jūliju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 29. jūliju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 16.4 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.5 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 187.4 mljrd. euro +0.7 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 20.4 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 15.0 mljrd. euro +1.8 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 957.3 mljrd. euro +12.4 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 108.4 mljrd. euro –1.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 55.2 mljrd. euro (līdz 753.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 413 141 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 308 432 873
  2.1 SVF debitoru parādi 77 249 −174
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 231 183 1 048
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 896 −261
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 602 −903
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 602 −903
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 527 084 −6 535
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 42 989 −6 604
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 483 982 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 113 69
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 93 110 −895
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 649 989 10 608
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 312 349 13 542
  7.2 Pārējie vērtspapīri 337 640 −2 934
8 Valdības parāds euro 26 477 0
9 Pārējie aktīvi 218 408 −1 056
Kopā aktīvi 3 286 139 1 830
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 099 228 2 254
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 094 442 64 751
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 753 675 55 248
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 340 750 9 505
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 17 −2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 640 −9
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 208 939 −68 089
  5.1 Saistības pret valdību 111 227 −68 129
  5.2 Pārējās saistības 97 712 39
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 83 824 858
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 166 93
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7 896 505
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7 896 505
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 486 0
10 Pārējās saistības 204 760 1 467
11 Pārvērtēšanas konti 420 923 0
12 Kapitāls un rezerves 100 834 0
Kopā pasīvi 3 286 139 1 830

Kontaktinformācija presei