Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 5. kolovoza 2016.

9. kolovoza 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 5. kolovoza 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) bilo je gotovo nepromijenjeno i iznosilo je 271,8 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
4. kolovoza 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 0,8 mlrd. USD 0,6 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 2,9 mlrd. EUR na 337,6 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 2,3 mlrd. EUR na 1.099,2 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 68,1 mlrd. EUR na 111,2 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 16 mlrd. EUR na 186,3 mlrd. EUR. U srijedu, 3. kolovoza 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 49,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 43 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na gotovo nula prošlog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 340,7 mlrd. EUR (u odnosu na 331,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 13,5 mlrd. EUR na 1.312,3 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 5. kolovoza 2016. Razlika u odnosu na 29. srpnja 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 29. srpnja 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 16,4 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,5 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 187,4 mlrd. EUR +0,7 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 20,4 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 15,0 mlrd. EUR +1,8 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 957,3 mlrd. EUR +12,4 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 108,4 mlrd. EUR –1,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 55,2 mlrd. EUR na 753,7 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 413 141 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 308 432 873
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 249 −174
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 231 183 1 048
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 896 −261
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 16 602 −903
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 602 −903
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 527 084 −6 535
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 42 989 −6 604
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 483 982 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 113 69
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 93 110 −895
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 649 989 10 608
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 312 349 13 542
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 337 640 −2 934
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 477 0
9 Ostala imovina 218 408 −1 056
Ukupno imovina 3 286 139 1 830
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 099 228 2 254
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 094 442 64 751
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 753 675 55 248
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 340 750 9 505
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 17 −2
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 3 640 −9
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 208 939 −68 089
  5.1 Opća država 111 227 −68 129
  5.2 Ostale obveze 97 712 39
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 83 824 858
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 166 93
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 7 896 505
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 896 505
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 486 0
10 Ostale obveze 204 760 1 467
11 Računi revalorizacije 420 923 0
12 Kapital i pričuve 100 834 0
Ukupno obveze 3 286 139 1 830

Kontaktni podatci za medije