Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 5.8.2016

9.8.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 5.8.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 271,8 miljardina eurona.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
4.8.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 0,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 2,9 miljardilla eurolla 337,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,3 miljardilla eurolla 1 099,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 68,1 miljardilla eurolla 111,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 16 miljardilla eurolla 186,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 3.8.2016 erääntyi 49,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 43 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 340,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 331,2 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 13,5 miljardilla eurolla 1 312,3 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 5.8.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 16,4 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,5 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 187,4 miljardia euroa +0,7 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 20,4 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 15,0 miljardia euroa +1,8 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 957,3 miljardia euroa +12,4 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 108,4 miljardia euroa - -1,4 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 55,2 miljardilla eurolla 753,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 413 141 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 308 432 873
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 249 −174
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 231 183 1 048
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 896 −261
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 602 −903
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 602 −903
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 527 084 −6 535
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 42 989 −6 604
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 483 982 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 113 69
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 93 110 −895
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 649 989 10 608
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 312 349 13 542
  7.2 Muut arvopaperit 337 640 −2 934
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 477 0
9 Muut saamiset 218 408 −1 056
Vastaavaa yhteensä 3 286 139 1 830
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 099 228 2 254
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 094 442 64 751
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 753 675 55 248
  2.2 Talletusmahdollisuus 340 750 9 505
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 17 −2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 640 −9
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 208 939 −68 089
  5.1 Julkisyhteisöt 111 227 −68 129
  5.2 Muut 97 712 39
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 83 824 858
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 166 93
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 896 505
  8.1 Talletukset ja muut velat 7 896 505
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 486 0
10 Muut velat 204 760 1 467
11 Arvonmuutostilit 420 923 0
12 Pääoma ja rahastot 100 834 0
Vastattavaa yhteensä 3 286 139 1 830

Yhteyshenkilöt