Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 5. august 2016

9. august 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

5. augustil 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis praktiliselt muutumatuna 271,8 miljardi euro tasemel.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
4. august 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,8 miljardit USA dollarit 0,6 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 2,9 miljardi euro võrra 337,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2,3 miljardi euro võrra 1099,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 68,1 miljardi euro võrra 111,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 16 miljardi euro võrra 186,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 3. augustil 2016 möödus 49,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 43 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 340,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 331,2 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 13,5 miljardi euro võrra 1312,3 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 5. august 2016 Erinevus võrreldes 29. juuliga 2016 – ost Erinevus võrreldes 29. juuliga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 16,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 187,4 miljardit eurot +0,7 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 20,4 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 15,0 miljardit eurot +1,8 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 957,3 miljardit eurot +12,4 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 108,4 miljardit eurot –1,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 55,2 miljardi euro võrra 753,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 413 141 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 308 432 873
  2.1 Nõuded RVFle 77 249 −174
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 231 183 1 048
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 896 −261
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 602 −903
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 602 −903
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 527 084 −6 535
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 42 989 −6 604
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 483 982 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 113 69
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 93 110 −895
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 649 989 10 608
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 312 349 13 542
  7.2 Muud väärtpaberid 337 640 −2 934
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 477 0
9 Muud varad 218 408 −1 056
Varad kokku 3 286 139 1 830
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 099 228 2 254
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 094 442 64 751
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 753 675 55 248
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 340 750 9 505
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 17 −2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 640 −9
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 208 939 −68 089
  5.1 Valitsussektor 111 227 −68 129
  5.2 Muud kohustused 97 712 39
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 83 824 858
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 166 93
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 896 505
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 896 505
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 486 0
10 Muud kohustused 204 760 1 467
11 Ümberhindluskontod 420 923 0
12 Kapital ja reservid 100 834 0
Kohustused kokku 3 286 139 1 830

Kontaktandmed