Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. august 2016

9. august 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 5. august 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 271,8 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
4. august 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,8 mia. USD 0,6 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 2,9 mia. euro til 337,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,3 mia. euro til 1.099,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 68,1 mia. euro til 111,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 16 mia. euro til 186,3 mia. euro. Onsdag den 3. august 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 49,6 mia. euro, og en ny på 43 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 340,7 mia. euro (mod 331,2 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 13,5 mia. euro til 1.312,3 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 5. august 2016 Ændring i forhold til 29. juli 2016 – opkøb Ændring i forhold til 29. juli 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 16,4 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,5 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 187,4 mia. euro +0,7 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 20,4 mia. euro +0,1 mia. euro -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 15,0 mia. euro +1,8 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 957,3 mia. euro +12,4 mia. euro -
Securities Markets Programme 108,4 mia. euro - -1,4 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 55,2 mia. euro til 753,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 413.141 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 308.432 873
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.249 −174
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 231.183 1.048
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.896 −261
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.602 −903
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.602 −903
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 527.084 −6.535
  5.1 Primære markedsoperationer 42.989 −6.604
  5.2 Langfristede markedsoperationer 483.982 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 113 69
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 93.110 −895
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.649.989 10.608
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.312.349 13.542
  7.2 Andre værdipapirer 337.640 −2.934
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.477 0
9 Andre aktiver 218.408 −1.056
Aktiver i alt 3.286.139 1.830
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.099.228 2.254
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.094.442 64.751
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 753.675 55.248
  2.2 Indlånsfacilitet 340.750 9.505
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 17 −2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.640 −9
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 208.939 −68.089
  5.1 Offentlig forvaltning og service 111.227 −68.129
  5.2 Andre forpligtelser 97.712 39
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 83.824 858
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.166 93
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.896 505
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.896 505
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.486 0
10 Andre forpligtelser 204.760 1.467
11 Revalueringskonti 420.923 0
12 Kapital og reserver 100.834 0
Passiver i alt 3.286.139 1.830

Medie- og pressehenvendelser