Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 5. srpnu 2016

9. srpna 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 5. srpna 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 271,8 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
4. srpna 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,8 mld. USD 0,6 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 2,9 mld. EUR na 337,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,3 mld. EUR na 1 099,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 68,1 mld. EUR na 111,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 16 mld. EUR na 186,3 mld. EUR. Ve středu 3. srpna 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 49,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 43 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 340,7 mld. EUR (oproti 331,2 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 13,5 mld. EUR na 1 312,3 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 5. srpnu 2016 Rozdíl v porovnání s 29. červencem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 29. červencem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 16,4 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,5 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 187,4 mld. EUR +0,7 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 20,4 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 15,0 mld. EUR +1,8 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 957,3 mld. EUR +12,4 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 108,4 mld. EUR -1,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 55,2 mld. EUR na 753,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 413 141 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 308 432 873
  2.1 Pohledávky za MMF 77 249 −174
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 231 183 1 048
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 896 −261
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 602 −903
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 602 −903
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 527 084 −6 535
  5.1 Hlavní refinanční operace 42 989 −6 604
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 483 982 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 113 69
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 93 110 −895
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 649 989 10 608
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 312 349 13 542
  7.2 Ostatní cenné papíry 337 640 −2 934
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 477 0
9 Ostatní aktiva 218 408 −1 056
Aktiva celkem 3 286 139 1 830
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 099 228 2 254
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 094 442 64 751
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 753 675 55 248
  2.2 Vkladová facilita 340 750 9 505
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 17 −2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 640 −9
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 208 939 −68 089
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 111 227 −68 129
  5.2 Ostatní závazky 97 712 39
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 83 824 858
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 166 93
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 896 505
  8.1 Vklady a ostatní závazky 7 896 505
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 486 0
10 Ostatní pasiva 204 760 1 467
11 Účty přecenění 420 923 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 834 0
Pasiva celkem 3 286 139 1 830

Kontakty pro média