Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 5 август 2016 г.

9 август 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 5 август 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение в размер на 271,8 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
4 август 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,8 млрд. щатски долара 0,6 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2,9 млрд. евро до 337,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2,3 млрд. евро до 1099,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 68,1 млрд. евро до 111,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 16 млрд. евро до 186,3 млрд. евро. На 3 август 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 49,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 43 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 340,7 млрд. евро (при 331,2 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 13,5 млрд. евро до 1312,3 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 5 август 2016 г. Разлика спрямо 29 юли 2016 г. – покупки Разлика спрямо 29 юли 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 16,4 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,5 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 187,4 млрд. евро +0,7 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 20,4 млрд. евро +0,1 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 15,0 млрд. евро +1,8 млрд. евро -
Програма за закупуване от публичния сектор 957,3 млрд. евро +12,4 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 108,4 млрд. евро - -1,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 55,2 млрд. евро до 753,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 413 141 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 308 432 873
  2.1 Вземания от МВФ 77 249 −174
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 231 183 1 048
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 896 −261
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 16 602 −903
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 602 −903
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 527 084 −6 535
  5.1 Основни операции по рефинансиране 42 989 −6 604
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 483 982 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 113 69
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 93 110 −895
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 649 989 10 608
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 312 349 13 542
  7.2 Други ценни книжа 337 640 −2 934
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 477 0
9 Други активи 218 408 −1 056
Общо активи 3 286 139 1 830
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 099 228 2 254
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 094 442 64 751
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 753 675 55 248
  2.2 Депозитно улеснение 340 750 9 505
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 17 −2
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 3 640 −9
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 208 939 −68 089
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 111 227 −68 129
  5.2 Други задължения 97 712 39
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 83 824 858
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 166 93
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 896 505
  8.1 Депозити, салда и други задължения 7 896 505
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 486 0
10 Други задължения 204 760 1 467
11 Сметки за преоценка 420 923 0
12 Капитал и резерви 100 834 0
Общо пасиви 3 286 139 1 830

Данни за контакт за медиите