Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 22 juli 2016

26 juli 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 22 juli 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 271,2 miljarder EUR. Ändringen berodde på kund- och portföljtransaktioner som genomfördes av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
21 juli 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 5 miljoner USD -

Ovanstående likvidiserande transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra omsättbara värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) var i stort sett oförändrat på 342,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 1 093,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 35,5 miljarder EUR till 213,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 och 4 på skuldsidan) ökade med 14 miljarder EUR till 210 miljarder EUR. Onsdagen den 20 juli 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 42,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 43,6 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 320,6 miljarder EUR (jämfört med 333,3 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 17,8 miljarder EUR till 1 281,4 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 22 juli 2016 Förändring jämfört med den 15 juli 2016 – Köp Förändring jämfört med den 15 juli 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 17,5 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,6 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 186,0 miljarder EUR +0,9 miljarder EUR -0,4 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 20,3 miljarder EUR - -0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 11,8 miljarder EUR +1,4 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 928,4 miljarder EUR +17,5 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 109,8 miljarder EUR - -1,4 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 9,8 miljarder EUR till 664,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 413.140 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 308.584 2.674
  2.1 Fordringar på IMF 77.583 −40
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 231.001 2.714
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.585 −3.344
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.286 −606
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.286 −606
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 530.560 1.278
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 43.569 1.103
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 486.799 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 192 175
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 94.411 −1.419
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.623.717 17.831
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.281.420 17.803
  7.2 Andra värdepapper 342.297 28
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.477 0
9 Övriga tillgångar 221.076 248
Summa tillgångar 3.265.838 16.661
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.093.474 −330
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 985.484 −22.467
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 664.890 −9.755
  2.2 Inlåningsfacilitet 320.566 −12.718
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 27 6
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.642 17
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 309.485 34.248
  5.1 Offentliga sektorn 213.317 35.489
  5.2 Övriga skulder 96.168 −1.242
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 79.024 6.227
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.029 −504
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.406 254
  8.1 Inlåning och övriga skulder 6.406 254
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.486 0
10 Övriga skulder 205.048 −785
11 Värderegleringskonton 420.923 0
12 Eget kapital 100.836 0
Summa skulder 3.265.838 16.661

Kontakt för media