Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 22. julija 2016

26. julij 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 22. julija 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 271,2 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
21. julij 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 5 mio USD -

Zgornjo transakcijo za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 342,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 1.093,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 35,5 milijarde EUR na 213,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 14 milijard EUR na 210 milijard EUR. V sredo, 20. julija 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 42,5 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 43,6 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 320,6 milijarde EUR (v primerjavi z 333,3 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 17,8 milijarde EUR na 1.281,4 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 22. julija 2016 Razlika od 15. julija 2016 – kupljeno Razlika od 15. julija 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 17,5 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,6 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 186,0 milijarde EUR +0,9 milijarde EUR –0,4 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 20,3 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 11,8 milijarde EUR +1,4 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 928,4 milijarde EUR +17,5 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 109,8 milijarde EUR - –1,4 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 9,8 milijarde EUR na 664,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 413.140 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 308.584 2.674
  2.1 Terjatve do MDS 77.583 −40
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 231.001 2.714
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 30.585 −3.344
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.286 −606
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.286 −606
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 530.560 1.278
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 43.569 1.103
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 486.799 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 192 175
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 94.411 −1.419
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.623.717 17.831
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.281.420 17.803
  7.2 Drugi vrednostni papirji 342.297 28
8 Dolg širše države v EUR 26.477 0
9 Druga sredstva 221.076 248
Skupaj sredstva 3.265.838 16.661
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.093.474 −330
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 985.484 −22.467
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 664.890 −9.755
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 320.566 −12.718
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 27 6
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.642 17
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 309.485 34.248
  5.1 Širša država 213.317 35.489
  5.2 Druge obveznosti 96.168 −1.242
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 79.024 6.227
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.029 −504
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.406 254
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.406 254
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 58.486 0
10 Druge obveznosti 205.048 −785
11 Računi prevrednotenja 420.923 0
12 Kapital in rezerve 100.836 0
Skupaj obveznosti 3.265.838 16.661

Stiki za medije