Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 22. júlu 2016

26. júla 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 22. júla 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,4 mld. EUR na 271,2 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
21. júla 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 5 mil. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), zostal takmer nezmenený na úrovni 342,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,3 mld. EUR na 1 093,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 35,5 mld. EUR na 213,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 14 mld. EUR na 210 mld. EUR. V stredu 20. júla 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 42,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 43,6 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 320,6 mld. EUR (v porovnaní s 333,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 17,8 mld. EUR na 1 281,4 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 22. júlu 2016 Zmena oproti 15. júlu 2016: nákup Zmena oproti 15. júlu 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 17,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,6 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 186,0 mld. EUR +0,9 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 20,3 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 11,8 mld. EUR +1,4 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 928,4 mld. EUR +17,5 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 109,8 mld. EUR -1,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 9,8 mld. EUR na 664,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 413 140 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 308 584 2 674
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 583 −40
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 231 001 2 714
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 585 −3 344
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 286 −606
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 286 −606
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 530 560 1 278
  5.1 Hlavné refinančné operácie 43 569 1 103
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 486 799 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 192 175
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 94 411 −1 419
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 623 717 17 831
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 281 420 17 803
  7.2 Ostatné cenné papiere 342 297 28
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 477 0
9 Ostatné aktíva 221 076 248
Aktíva spolu 3 265 838 16 661
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 093 474 −330
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 985 484 −22 467
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 664 890 −9 755
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 320 566 −12 718
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 27 6
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 642 17
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 309 485 34 248
  5.1 Verejná správa 213 317 35 489
  5.2 Ostatné záväzky 96 168 −1 242
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 79 024 6 227
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 029 −504
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 406 254
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 406 254
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 486 0
10 Ostatné pasíva 205 048 −785
11 Účty precenenia 420 923 0
12 Základné imanie a rezervy 100 836 0
Pasíva spolu 3 265 838 16 661
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá