Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 22 lipca 2016 roku

26 lipca 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 22.07.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld EUR, do 271,2 mld EUR. Zmiana ta wynikała z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym przez banki centralne Eurosystemu.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
21.07.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 5 mln USD

Powyższa transakcja zasilająca w płynność została przeprowadzona przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 342,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,3 mld EUR, do 1093,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 35,5 mld EUR, do 213,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 14 mld EUR, do 210 mld EUR. W środę 20.07.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 42,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 43,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 320,6 mld EUR (wobec 333,3 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 17,8 mld EUR, do 1281,4 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 22.07.2016 Różnica wobec 15.07.2016 – zakup Różnica wobec 15.07.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 17,5 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,6 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 186,0 mld EUR +0,9 mld EUR 0,4 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 20,3 mld EUR 0,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 11,8 mld EUR +1,4 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 928,4 mld EUR +17,5 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 109,8 mld EUR 1,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 9,8 mld EUR, do 664,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 413.140 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 308.584 2.674
  2.1 Należności od MFW 77.583 −40
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 231.001 2.714
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.585 −3.344
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.286 −606
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.286 −606
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 530.560 1.278
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 43.569 1.103
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 486.799 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 192 175
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 94.411 −1.419
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.623.717 17.831
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.281.420 17.803
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 342.297 28
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.477 0
9 Pozostałe aktywa 221.076 248
Aktywa razem 3.265.838 16.661
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.093.474 −330
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 985.484 −22.467
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 664.890 −9.755
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 320.566 −12.718
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27 6
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.642 17
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 309.485 34.248
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 213.317 35.489
  5.2 Pozostałe zobowiązania 96.168 −1.242
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 79.024 6.227
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.029 −504
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.406 254
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.406 254
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.486 0
10 Pozostałe pasywa 205.048 −785
11 Różnice z wyceny 420.923 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.836 0
Pasywa razem 3.265.838 16.661

Kontakt z mediami