Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 22 juli 2016

26 juli 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 22 juli 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 271,2 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
21 juli 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 5 miljoen -

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) bleven vrijwel onveranderd op EUR 342,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 1.093,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 35,5 miljard naar EUR 213,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 14 miljard naar EUR 210 miljard. Op woensdag 20 juli 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 42,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 43,6 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 320,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 333,3 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 17,8 miljard naar EUR 1.281,4 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 22 juli 2016 Verschil t.o.v. 15 juli 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 15 juli 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 17,5 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,6 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 186,0 miljard +EUR 0,9 miljard -EUR 0,4 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 20,3 miljard - -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 11,8 miljard +EUR 1,4 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 928,4 miljard +EUR 17,5 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 109,8 miljard - -EUR 1,4 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 9,8 miljard naar EUR 664,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 413.140 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 308.584 2.674
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.583 −40
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 231.001 2.714
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.585 −3.344
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.286 −606
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.286 −606
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 530.560 1.278
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 43.569 1.103
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 486.799 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 192 175
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 94.411 −1.419
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.623.717 17.831
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 1.281.420 17.803
  7.2 Overige waardepapieren 342.297 28
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.477 0
9 Overige activa 221.076 248
Totaal activa 3.265.838 16.661
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.093.474 −330
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 985.484 −22.467
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 664.890 −9.755
  2.2 Depositofaciliteit 320.566 −12.718
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 27 6
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.642 17
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 309.485 34.248
  5.1 Overheid 213.317 35.489
  5.2 Overige verplichtingen 96.168 −1.242
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 79.024 6.227
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.029 −504
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.406 254
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.406 254
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.486 0
10 Overige passiva 205.048 −785
11 Herwaarderingsrekeningen 420.923 0
12 Kapitaal en reserves 100.836 0
Totaal passiva 3.265.838 16.661

Contactpersonen voor de media