Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 22. jūlijā

2016. gada 26. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 22. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 271.2 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica pārskata periodā.

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 21. jūlijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 5 milj. ASV dolāru

Šo likviditāti palielinošo darījumu Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (342.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 1 093.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 35.5 mljrd. euro (līdz 213.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 14 mljrd. euro (līdz 210 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 20. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 42.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 43.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 320.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 333.3 mljrd. euro ). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 17.8 mljrd. euro (līdz 1 281.4 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 22. jūlijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 15. jūliju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 15. jūliju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 17.5 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.6 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 186.0 mljrd. euro +0.9 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 20.3 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 11.8 mljrd. euro +1.4 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 928.4 mljrd. euro +17.5 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 109.8 mljrd. euro –1.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 9.8 mljrd. euro (līdz 664.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 413 140 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 308 584 2 674
  2.1 SVF debitoru parādi 77 583 −40
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 231 001 2 714
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30 585 −3 344
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 286 −606
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 286 −606
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 530 560 1 278
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 43 569 1 103
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 486 799 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 192 175
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 94 411 −1 419
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 623 717 17 831
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 281 420 17 803
  7.2 Pārējie vērtspapīri 342 297 28
8 Valdības parāds euro 26 477 0
9 Pārējie aktīvi 221 076 248
Kopā aktīvi 3 265 838 16 661
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 093 474 −330
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 985 484 −22 467
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 664 890 −9 755
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 320 566 −12 718
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 27 6
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 642 17
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 309 485 34 248
  5.1 Saistības pret valdību 213 317 35 489
  5.2 Pārējās saistības 96 168 −1 242
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 79 024 6 227
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 029 −504
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 406 254
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 406 254
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 486 0
10 Pārējās saistības 205 048 −785
11 Pārvērtēšanas konti 420 923 0
12 Kapitāls un rezerves 100 836 0
Kopā pasīvi 3 265 838 16 661

Kontaktinformācija presei