Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 22. srpnja 2016.

26. srpnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 22. srpnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,4 mlrd. EUR na 271,2 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
21. srpnja 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 5 mil. USD

Tu je transakciju za puštanje likvidnosti Eurosustav proveo na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) ostala su gotovo nepromijenjena na razini 342,3 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,3 mlrd. EUR na 1.093,5 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 35,5 mlrd. EUR na 213,3 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 14 mlrd. EUR na 210 mlrd. EUR. U srijedu, 20. srpnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 42,5 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 43,6 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (u odnosu na gotovo nula prošlog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 320,6 mlrd. EUR (u odnosu na 333,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 17,8 mlrd. EUR na 1.281,4 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 22. srpnja 2016. Razlika u odnosu na 15. srpnja 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 15. srpnja 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 17,5 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,6 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 186,0 mlrd. EUR +0,9 mlrd. EUR –0,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 20,3 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 11,8 mlrd. EUR +1,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 928,4 mlrd. EUR +17,5 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 109,8 mlrd. EUR –1,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 9,8 mlrd. EUR na 664,9 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 413 140 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 308 584 2 674
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 77 583 −40
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 231 001 2 714
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 30 585 −3 344
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 286 −606
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 286 −606
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 530 560 1 278
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 43 569 1 103
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 486 799 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 192 175
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 94 411 −1 419
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 623 717 17 831
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 281 420 17 803
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 342 297 28
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 477 0
9 Ostala imovina 221 076 248
Ukupno imovina 3 265 838 16 661
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 093 474 −330
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 985 484 −22 467
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 664 890 −9 755
  2.2 Novčani depoziti 320 566 −12 718
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 27 6
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 3 642 17
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 309 485 34 248
  5.1 Opća država 213 317 35 489
  5.2 Ostale obveze 96 168 −1 242
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 79 024 6 227
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 029 −504
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 406 254
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 406 254
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 486 0
10 Ostale obveze 205 048 −785
11 Računi revalorizacije 420 923 0
12 Kapital i pričuve 100 836 0
Ukupno obveze 3 265 838 16 661

Kontaktni podatci za medije