Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 22. juuli 2016

26. juuli 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

22. juulil 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,4 miljardi euro võrra 271,2 miljardi euroni. Selle tingisid vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
21. juuli 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 5 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas selle likviidsust lisava tehingu seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht püsis praktiliselt muutumatuna 342,3 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,3 miljardi euro võrra 1093,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 35,5 miljardi euro võrra 213,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 14 miljardi euro võrra 210 miljardi euroni. Kolmapäeval, 20. juulil 2016 möödus 42,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 43,6 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 320,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 333,3 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 17,8 miljardi euro võrra 1281,4 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 22. juuli 2016 Erinevus võrreldes 15. juuliga 2016 – ost Erinevus võrreldes 15. juuliga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 17,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,6 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 186,0 miljardit eurot +0,9 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 20,3 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 11,8 miljardit eurot +1,4 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 928,4 miljardit eurot +17,5 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 109,8 miljardit eurot –1,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 9,8 miljardi euro võrra 664,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 413 140 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 308 584 2 674
  2.1 Nõuded RVFle 77 583 −40
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 231 001 2 714
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 30 585 −3 344
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 286 −606
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 286 −606
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 530 560 1 278
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 43 569 1 103
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 486 799 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 192 175
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 94 411 −1 419
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 623 717 17 831
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 281 420 17 803
  7.2 Muud väärtpaberid 342 297 28
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 477 0
9 Muud varad 221 076 248
Varad kokku 3 265 838 16 661
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 093 474 −330
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 985 484 −22 467
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 664 890 −9 755
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 320 566 −12 718
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 27 6
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 642 17
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 309 485 34 248
  5.1 Valitsussektor 213 317 35 489
  5.2 Muud kohustused 96 168 −1 242
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 79 024 6 227
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 029 −504
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 406 254
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 406 254
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 486 0
10 Muud kohustused 205 048 −785
11 Ümberhindluskontod 420 923 0
12 Kapital ja reservid 100 836 0
Kohustused kokku 3 265 838 16 661

Kontaktandmed