Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 22. juli 2016

26. juli 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 22. juli 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 271,2 mia. euro. Ændringen skyldtes kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
21. juli 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 5 mio. -

Ovenstående likviditetstilførende transaktion blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) forblev praktisk talt uændrede med 342,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,3 mia. euro til 1.093,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 35,5 mia. euro til 213,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 14 mia. euro til 210 mia. euro. Onsdag den 20. juli 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 42,5 mia. euro, og en ny på 43,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 320,6 mia. euro (mod 333,3 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 17,8 mia. euro til 1.281,4 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 22. juli 2016 Ændring i forhold til 15. juli 2016 – opkøb Ændring i forhold til 15. juli 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 17,5 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,6 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 186,0 mia. euro +0,9 mia. euro -0,4 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 20,3 mia. euro - -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 11,8 mia. euro +1,4 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 928,4 mia. euro +17,5 mia. euro -
Securities Markets Programme 109,8 mia. euro - -1,4 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 9,8 mia. euro til 664,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 413.140 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 308.584 2.674
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.583 −40
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 231.001 2.714
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.585 −3.344
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.286 −606
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.286 −606
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 530.560 1.278
  5.1 Primære markedsoperationer 43.569 1.103
  5.2 Langfristede markedsoperationer 486.799 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 192 175
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 94.411 −1.419
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.623.717 17.831
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.281.420 17.803
  7.2 Andre værdipapirer 342.297 28
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.477 0
9 Andre aktiver 221.076 248
Aktiver i alt 3.265.838 16.661
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.093.474 −330
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 985.484 −22.467
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 664.890 −9.755
  2.2 Indlånsfacilitet 320.566 −12.718
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 27 6
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.642 17
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 309.485 34.248
  5.1 Offentlig forvaltning og service 213.317 35.489
  5.2 Andre forpligtelser 96.168 −1.242
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 79.024 6.227
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.029 −504
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.406 254
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.406 254
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.486 0
10 Andre forpligtelser 205.048 −785
11 Revalueringskonti 420.923 0
12 Kapital og reserver 100.836 0
Passiver i alt 3.265.838 16.661

Medie- og pressehenvendelser