Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 22. červenci 2016

26. července 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 22. července 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 271,2 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
21. července 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 5 mil. USD

Výše uvedenou transakci na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 342,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,3 mld. EUR na 1 093,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 35,5 mld. EUR na 213,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 14 mld. EUR na 210 mld. EUR. Ve středu 20. července 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 42,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 43,6 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 320,6 mld. EUR (oproti 333,3 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 17,8 mld. EUR na 1 281,4 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 22. červenci 2016 Rozdíl v porovnání s 15. červencem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 15. červencem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 17,5 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,6 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 186,0 mld. EUR +0,9 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 20,3 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 11,8 mld. EUR +1,4 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 928,4 mld. EUR +17,5 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 109,8 mld. EUR -1,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 9,8 mld. EUR na 664,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 413 140 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 308 584 2 674
  2.1 Pohledávky za MMF 77 583 −40
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 231 001 2 714
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 585 −3 344
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 286 −606
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 286 −606
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 530 560 1 278
  5.1 Hlavní refinanční operace 43 569 1 103
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 486 799 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 192 175
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 94 411 −1 419
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 623 717 17 831
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 281 420 17 803
  7.2 Ostatní cenné papíry 342 297 28
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 477 0
9 Ostatní aktiva 221 076 248
Aktiva celkem 3 265 838 16 661
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 093 474 −330
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 985 484 −22 467
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 664 890 −9 755
  2.2 Vkladová facilita 320 566 −12 718
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 27 6
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 642 17
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 309 485 34 248
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 213 317 35 489
  5.2 Ostatní závazky 96 168 −1 242
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 79 024 6 227
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 029 −504
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 406 254
  8.1 Vklady a ostatní závazky 6 406 254
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 486 0
10 Ostatní pasiva 205 048 −785
11 Účty přecenění 420 923 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 836 0
Pasiva celkem 3 265 838 16 661

Kontakty pro média