Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 22 юли 2016 г.

26 юли 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 22 юли 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,4 млрд. евро до 271,2 млрд. евро. Промяната се дължи на транзакции с клиенти и портфейлни транзакции, извършени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
21 юли 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 5 млн. щатски долара -

Тази транзакция по предоставяне на ликвидност е извършена от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), остават практически без изменение в размер на 342,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,3 млрд. евро до 1 093,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 35,5 млрд. евро до 213,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 14 млрд. евро до 210 млрд. евро. На 20 юли 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 42,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 43,6 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 320,6 млрд. евро (при 333,3 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение със 17,8 млрд. евро до 1 281,4 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 22 юли 2016 г. Разлика спрямо 15 юли 2016 г. – покупки Разлика спрямо 15 юли 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 17,5 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,6 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 186,0 млрд. евро +0,9 млрд. евро -0,4 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 20,3 млрд. евро - -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 11,8 млрд. евро +1,4 млрд. евро -
Програма за закупуване от публичния сектор 928,4 млрд. евро +17,5 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 109,8 млрд. евро - -1,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 9,8 млрд. евро до 664,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 413 140 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 308 584 2 674
  2.1 Вземания от МВФ 77 583 −40
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 231 001 2 714
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 585 −3 344
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 286 −606
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 286 −606
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 530 560 1 278
  5.1 Основни операции по рефинансиране 43 569 1 103
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 486 799 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 192 175
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 94 411 −1 419
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 623 717 17 831
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 281 420 17 803
  7.2 Други ценни книжа 342 297 28
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 477 0
9 Други активи 221 076 248
Общо активи 3 265 838 16 661
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 093 474 −330
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 985 484 −22 467
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 664 890 −9 755
  2.2 Депозитно улеснение 320 566 −12 718
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 27 6
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 642 17
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 309 485 34 248
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 213 317 35 489
  5.2 Други задължения 96 168 −1 242
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 79 024 6 227
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 029 −504
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 406 254
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 406 254
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 486 0
10 Други задължения 205 048 −785
11 Сметки за преоценка 420 923 0
12 Капитал и резерви 100 836 0
Общо пасиви 3 265 838 16 661

Данни за контакт за медиите