European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 8. julija 2016

12. julij 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 8. julija 2016, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR zaradi nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 275,1 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
7. julij 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,5 mrd USD 2 mrd USD

Zgornjo transakcijo za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2,6 milijarde EUR na 345,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,5 milijarde EUR na 1.092,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 13,4 milijarde EUR na 140,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 20,6 milijarde EUR na 189 milijard EUR. V sredo, 6. julija 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 53,1 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 44,1 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 342,1 milijarde EUR (v primerjavi s 330,3 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 18,1 milijarde EUR na 1.243,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 8. julija 2016 Razlika od 1. julija 2016 – kupljeno Razlika od 1. julija 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 17,5 milijarde EUR - –0,4 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,6 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 184,1 milijarde EUR +0,7 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 20,2 milijarde EUR +0,3 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 8,5 milijarde EUR +1,7 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 894,6 milijarde EUR +16,1 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 111,2 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 4,5 milijarde EUR na 688,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 413.140 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 307.759 −1.194
  2.1 Terjatve do MDS 77.642 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 230.117 −1.194
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 34.708 1.534
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.429 104
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.429 104
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 531.224 −8.809
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 44.089 −8.965
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 486.799 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 336 156
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 95.314 −1.222
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.588.982 15.559
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.243.698 18.119
  7.2 Drugi vrednostni papirji 345.284 −2.559
8 Dolg širše države v EUR 26.477 −57
9 Druga sredstva 221.887 −615
Skupaj sredstva 3.237.920 5.302
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.092.067 3.524
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.030.681 7.278
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 688.498 −4.549
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 342.124 11.779
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 59 47
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.632 −133
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 237.146 −14.059
  5.1 Širša država 140.852 −13.356
  5.2 Druge obveznosti 96.294 −703
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 79.233 8.368
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.362 347
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.504 264
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.504 264
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 58.486 0
10 Druge obveznosti 206.048 −288
11 Računi prevrednotenja 420.923 0
12 Kapital in rezerve 100.836 0
Skupaj obveznosti 3.237.920 5.302
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije