Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 25 mars 2016

30 mars 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 25 mars 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 268,6 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
24 mars 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 53 miljoner USD 48 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 350,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 6,5 miljarder EUR till 1 073,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 28,1 miljarder EUR till 179,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 22,5 miljarder EUR till 292,2 miljarder EUR. Onsdagen den 23 mars 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 59,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 60,6 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 225,1 miljarder EUR (jämfört med 246,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 12,5 miljarder EUR till 977,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 25 mars 2016 Förändring jämfört med den 18 mars 2016 – Köp Förändring jämfört med den 18 mars 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 19,4 miljarder EUR - -0,2 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 8,8 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 165,7 miljarder EUR +2,4 miljarder EUR -0,1 miljard EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 19,3 miljarder EUR +0,2 miljarder EUR -0,1 miljard EUR
Program för köp av offentliga värdepapper 643,3 miljarder EUR +10,3 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 121,3 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 4 miljarder EUR till 543,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 338.713 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 309.172 1.319
  2.1 Fordringar på IMF 79.653 −3
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 229.519 1.323
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.881 −1.648
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.846 400
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.846 400
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 517.369 926
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 60.574 899
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 456.744 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 51 27
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 112.130 −2.054
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.327.808 12.425
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 977.742 12.520
  7.2 Andra värdepapper 350.066 −95
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 27.065 0
9 Övriga tillgångar 215.711 130
Summa tillgångar 2.897.696 11.497
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.073.293 6.487
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 768.415 −17.582
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 543.217 4.023
  2.2 Inlåningsfacilitet 225.140 −21.595
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 58 −11
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.378 −380
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 269.851 26.140
  5.1 Offentliga sektorn 179.749 28.076
  5.2 Övriga skulder 90.102 −1.936
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 56.701 −2.026
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.636 −1.044
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.659 −204
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.659 −204
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.179 0
10 Övriga skulder 211.927 −178
11 Värderegleringskonton 346.172 0
12 Eget kapital 98.485 286
Summa skulder 2.897.696 11.497

Kontakt för media